स्वावलम्बन विकास केन्द्र

स्रोत

वार्षिक प्रतिवेदन (२०६८ – २०६९)

वार्षिक प्रतिवेदन (२०६९ – २०७०)

वार्षिक प्रतिवेदन (२०७० – २०७१)

वार्षिक प्रतिवेदन (२०७१ – २०७२)

वार्षिक प्रतिवेदन (२०७२ – २०७३)

वार्षिक प्रतिवेदन (२०७३ – २०७४)

CSD Glimpse - Jul,2013

CSD Glimpse - Dec,2013

स्वाबलम्बन समाचारपत्र September २०१४

स्वाबलम्बन समाचारपत्र December २०१४

स्वाबलम्बन समाचारपत्र मार्च २०१५

स्वाबलम्बन समाचारपत्र जुन २०१५

स्वाबलम्बन समाचारपत्र सेप्टेम्बर २०१५

स्वाबलम्बन समाचारपत्र December २०१५

स्वाबलम्बन समाचारपत्र मार्च २०१६

राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन २०७३ को पहिलो दिनको झलक

राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन २०७३ को दोस्रो दिनको झलक

स्वावलम्बन समाचार – जुन, २०१६

स्वावलम्बन समाचारपत्र – सेप्टेम्बर, २०१६

स्वावलम्बन समाचारपत्र - डिसेम्बर, २०१६

स्वावलम्बन समाचारपत्र – मार्च, २०१७

स्वावलम्बन समाचारपत्र – जुन, २०१७

स्वावलम्बन समाचारपत्र - सेप्टेम्बर, २०१७

स्वावलम्बन समाचारपत्र - डिसेम्बर, २०१७

कथा शान्ता शिम्खडाको

समाचार